Guvernul a creat o nou? comisie pentru selectarea candida?ilor la postul de judec?tor la CtEDO

19 10 2008

n Monitorul Oficial din 19 octombrie 2007 a fost publicat? Hot?rrea Guvernului nr. 1133 din 17 octombrie 2007. Ea este contrasemnat? de ministrul Justi?iei. Prin aceast? hot?rre a fost instituit? Comisia pentru selectarea candida?ilor din partea Moldovei la postul de judec?tor la Curtea European? a Drepturilor Omului (CtEDO). Comisia are urm?toarea componen??:

Vitalie PÂRLOG – ministru al justi?iei, pre?edinte al Comisiei,

Valeriu OSTALEP – viceministru al afacerilor externe ?i integr?rii europene, vicepre?edinte al Comisiei,

Lilia GRIMALSCHI – ?ef adjunct al Direc?iei rela?ii interna?ionale ?i integrare european?, Ministerul Justi?iei, secretar al Comisiei,

Edgar BEJAN – ?ef adjunct al Direc?iei drept ?i rela?ii publice, Aparatul Pre?edintelui Republicii Moldova,

Anatol ZAGORODNI – deputat n Parlament,

Roman CAZAN – prim-?ef adjunct al Aparatului Guvernului,

Vladimir GROSU – Reprezentantul Guvernului Republicii Moldova la CtEDO,

Alina IANUCENCO – judec?tor la Curtea Constitu?ional?,

Nicolae CLIMA – pre?edinte al Consiliului Superior al Magistraturii,

Ion MURUIANU – pre?edinte al Cur?ii Supreme de Justi?ie,

Eugenia FISTICAN – director executiv al Institutului Na?ional al Justi?iei,

Igor SERBINOV – adjunct al Procurorului General,

Gheorghe AMIHALACHIOAIE – pre?edinte al Consiliului Baroului Avoca?ilor din Moldova,

Sergiu BRNZĂ – ?ef al catedrei Drept penal ?i criminologie USM ?i

Roman MIHĂIE? – pre?edinte al Ligii pentru ap?rarea drepturilor consumatorilor.

Potrivit acestei hot?rri, pn? la 20 noiembrie 2007, Comisia va selecta trei candida?i la postul de judec?tor la Curtea European? a Drepturilor Omului din partea Moldovei ?i i va prezenta Guvernului. Selectarea candida?ilor la postul de judec?tor la CtEDO se va efectua n conformitate cu condi?iile stabilite n Recomandarea nr. 1429 (1999) a Adun?rii Parlamentare a Consiliului Europei.

Dup? publicarea hot?rrii Guvernului nr. 1133 din 17 octombrie 2007, pe pagina web a Ministerului Justi?iei a fost plasat anun?ul privind selectarea judec?torului na?ional la CtEDO. Potrivit acestui anun?, dosarele participan?ilor (cererea de nscriere la selec?ie; CV-ul n limba de stat ?i n una din limbile oficiale ale CtEDO, franceza sau engleza, potrivit modelului adoptat de Adunarea Parlamentar? a Consiliului Europei n Rezolu?ia 1200 (1999), anexa I; copia actului de identitate; copia diplomei(lor) de studii superioare; copia carnetului de munc?; cazierul judiciar ?i certificatele medicale narcologic ?i psihiatric) trebuie s? parvin? la sediul Ministerului Justi?iei (str. 31 August 1989, nr. 82, MD 2012 Chi?in?u) pn? la 5 noiembrie 2007. Conform anun?ului, pot participa la concurs persoanele care ntrunesc urm?toarele condi?ii: se bucur? de cea mai nalt? reputa?ie moral? ?i ntrunesc condi?iile profesionale cerute pentru exercitarea unor nalte func?ii judiciare sau care sunt juri?ti ce au o competen?? recunoscut?; posed? o experien?? notorie n domeniul drepturilor omului, fie ca practician, fie ca activist al unei organiza?ii non-guvernamentale n domeniu; cunosc cel pu?in una din limbile oficiale ale Consiliului Europei – engleza sau franceza, la un nivel care le-ar permite s? lucreze n una din aceste dou? limbi.

Conform art. 21 al Conven?iei pentru ap?rarea drepturilor omului ?i a libert??ilor fundamentale (CEDO), judec?torul trebuie s? se bucure de cea mai nalt? considera?ie moral? ?i s? ntruneasc? condi?iile pentru exercitarea unei nalte func?ii judiciare sau s? fie jurist cu o competen?? recunoscut?. Candida?ii nominaliza?i trebuie s? satisfac? aceste criterii ?i s? cunoasc? una din limbile oficiale ale Consiliului Europei (engleza sau franceza).

* * *

Reamintim c? la 14 februarie 2007 Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hot?rrea nr. 161. Prin aceast? hot?rre a fost creat? o alt? comisie pentru selectarea candida?ilor la postul de judec?tor la CtEDO, care urma s? selecteze trei candida?i pn? la 9 martie 2007. La 6 martie 2007 comisia dat? a ales trei candida?i, care au fost propu?i de Guvern Adun?rii Parlamentare a Consiliului Europei. Ace?tia au fost: Victoria IFTODI, ?eful misiunii diplomatice a Republicii Moldova n Fran?a (ex-Ministru al Justi?iei); Victor ORNDA?, judec?tor la Judec?toria Economic? de circumscrip?ie Chi?in?u ?i Lilia VASILEVICI, judec?tor la Judec?toria Centru mun. Chi?in?u (ex-pre?edinte al acestei instan?e).

Componen?a Comisiei a fost format? n baza unor criterii necunoscute. ?edin?a din 6 martie 2007 a fost unica ?edin?? a Comisiei. Membrii Comisiei au fost informa?i despre ?edin?? printr-o scrisoare a Ministrului Justi?iei datat? din 28 februarie 2007. ?edin?a s-a desf??urat n incinta Ministerului Justi?iei ?i a durat circa 2.5 ore. La ?edin?? au lipsit doi judec?tori ?i profesorul universitar inclu?i n componen?a Comisiei. De?i membrii Comisiei nu au fost informa?i expres, Pre?edintele Comisiei a insistat ca cei trei candida?i s? fie ale?i n aceea?i zi. Participan?ii la concurs nu au fost intervieva?i, iar selectarea a fost f?cut? n baza dosarului prezentat (dosarul a fost compus din cererea de nscriere la selec?ie; CV-ul n limba francez? sau englez?, potrivit modelului adoptat de Adunarea Parlamentar? a Consiliului Europei n Rezolu?ia 1200 (1999), anexa I; copia actului de identitate; copia diplomei(lor) de studii superioare; copia carnetului de munc?; cazierul judiciar ?i certificatele medicale narcologic ?i psihiatric), n baza unor criterii care nu au fost f?cute publice. Dosarele participan?ilor la concurs au fost distribuite membrilor Comisiei abia n ?edin??. Procedura de vot a fost secret?, fiind ns? cerut? indicarea numelui membrului Comisiei pe buletinul de vot. Referindu-se la concursul de selectare a candida?ilor, actualul judec?tor din partea Moldovei a declarat ntr-un interviu publicat n edi?ia ziarului Экономическое Обозрение din 31 august 2007 c? nc? cu trei s?pt?mni nainte de ?edin?a comisiei mie mi era cunoscut rezultatul ?i c? selectarea candida?ilor a fost efectuat? pe alte criterii dect profesionalismul.

La 17 septembrie 2007 Sub-comitetul pentru alegerea judec?torilor la Curtea European? a Drepturilor Omului a Adun?rii Parlamentare a Consiliului Europei a examinat lista candida?ilor la func?ia de judec?tor la CtEDO propus? de c?tre Republica Moldova ?i a conchis c? nici o candidatur? nu ntrune?te condi?iile pentru a de?ine func?ia de judec?tor. Ca urmare a acestei decizii, Adunarea Parlamentar? a Consiliului Europei a restituit lista propus? de Moldova. Consiliul Europei recurge la restituirea listei n cazuri extreme.

Prin hot?rrea din 17 octombrie 2007 se ncearc? selectarea altor 3 candida?i pentru func?ia de judec?tor la CtEDO din partea Moldovei. Aceast? hot?rre nu cere elaborarea ?i adoptarea regulilor de procedur? ?i criteriilor pentru selectarea candida?ilor, iar candida?ii urmeaz? a fi prezenta?i Guvernului n termen de 31 de zile. Componen?a comisiei constituite prin aceast? hot?rre este aproape identic? cu componen?a comisiei care a selectat primii trei candida?i.   

***

Mandatul judec?torilor Cur?ii Europene a Drepturilor Omului este de 6 ani. Potrivit art. 22 CEDO, judec?torii la CtEDO sunt ale?i de Adunarea Parlamentar? a Consiliului Europei, cu majoritatea voturilor exprimate, de pe o list? de trei candida?i prezenta?i de statul parte. Guvernele sunt chemate s? propun? Consiliului Europei cele trei candidaturi cu 12 luni pn? la expirarea mandatului judec?torului n func?ie. 

Mandatul actualului judec?tor din partea Moldovei, dl Stanislav PAVLOVSCHI, expir? la 1 noiembrie 2007. Conform art. 23 CEDO, pn? la nlocuirea sa, actualul judec?tor continu? s?-?i exercite func?ia.