Chestiuni generale
Curtea Europeană a Drepturilor Omului poate fi sesizată cu o cerere de către orice persoană fizică, orice organizație guvernamentală sau orice grup de particulari care se pretinde victimă a unei violări din partea unui stat parte la Convenție a drepturilor prevăzute de Convenție sau Protocoalele sale adiționale.

O cerere poate fi îndreptată doar contra unui stat parte la Convenție. Reclamantul poate deplânge acțiunile/inacțiunile autorităților care au dus la încălcarea unui drept garantat de Convenție (obligații negative), fie că nu a întreprins măsurile necesare pentru a preveni și a reprima acțiunile unor persoane private, comise sub jurisdicția sa, care antrenează o violare a Convenției (obligații pozitive).

Curtea nu este competentă să examineze cereri ce vizează situațiile care au avut loc sau s-au sfârșit până la intrarea în vigoare a Convenției pentru statul pârât. Convenția a intrat în vigoare pentru Republica Moldova la 12 septembrie 1997.

Pentru a depune o cerere la Curte ea trebuie să satisfacă criteriile de admisibilitate. Pentru mai multe detalii în acest sens puteți consulta Ghidul practic de admisibilitate.

Cererile care nu corespund acestor criteriilor nominalizate sunt declarate inadmisibile și sunt respinse. Curtea poate declara o cerere inadmisibilă în orice stadiu al procedurii.

Protocolul nr. 14 introduce o nouă condiție de admisibilitate. Conform acesteia, Curtea va putea să declare inadmisibile cauzele în care reclamantul nu a suferit un „prejudiciu semnificativ”, cu condiția ca respectul drepturilor omului nu obligă Curtea să examineze cauza în fond. La stabilirea „prejudiciului semnificativ” Curtea va lua în calcul: (a) impactul monetar minor (estimativ pentru Moldova – EUR 200); (b) prejudiciul minor al dreptului nepatrimonial (pretinsa violare a art. 5 § 3 prin eliberarea mandatului de arest care conține suficiente motive de către procurorul neindependent); (c) importanța litigiului pentru reclamant (reunirea familiei). Curtea nu va respinge în baza acestui temei nici o cerere care nu a fost examinată în modul cuvenit de către instanța națională. Vor fi examinate în orice condiții și cererile care ridică probleme serioase de aplicare și interpretare a Convenției sau probleme importante referitor la dreptul intern. În primii doi ani după intrarea în vigoare a Protocolului nr. 14 acest criteriu va fi aplicat doar de către Camere și Marea Cameră. Acest criteriu de admisibilitate va fi aplicat și față de cererile înregistrate până la intrarea în vigoare a Protocolului, însă nu se va răsfrânge asupra celor declarate admisibile până la această dată. Pentru mai multe detalii despre Protocolul nr. 14 puteți consulta pagina respectivă.