Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea Europeană) a fost instituită prin Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (Convenția Europeană), adoptată de către țările membre ale Consiliului Europei la Roma la 4 noiembrie 1950 și care a intrat în vigoare la 3 septembrie 1953. După intrarea în vigoare a Convenției, ea a fost completată și amendată prin 14 Protocoale adiționale la Convenție (Protocolul nr. 14 încă nu a intrat în vigoare). Republica Moldova a ratificat Convenția prin Hotărârea Parlamentului nr. 1298-XIII din 24 iulie 1997.

Lista datelor intrării în vigoare a Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și a Protocoalelor sale adiționale pentru statele membre la Convenție.

Regulile de constituire și funcționare a Curții Europene, stabilite prin Convenție, au fost detaliate în Regulamentul Curții Europene, adoptat în ședința plenară a Curții.

Participanții la procedurile în fața Curții beneficiază de anumite imunități și facilități. Acestea sunt stabilite în Acordul european privind persoanele participante la proceduri în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, adoptat la 5 martie 1996.

Republica Moldova este reprezentată la Curtea Europeană de către Agentul său Guvernamental. Statutul juridic al Agentului Guvernamental al Republicii Moldova este stabilit de Legea cu privire la Agentul Guvernamental. Legea stabilește modul de numire și eliberare din funcție a Agentului Guvernamental, atribuțiile acestuia, modul de soluționare pe cale amiabilă a unei cauze împotriva Republicii Moldova aflate pe rolul Curții Europene, dreptul de regres al statului împotriva persoanelor care se fac vinovate de condamnarea Republicii Moldova de Curtea Europeană, etc.

Conform articolului 4 al Constituției, „dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile omului se interpretează și se aplică în concordanță cu […] tratatele la care Republica Moldova este parte”. Dispozițiile acestui articol au fost interpretate prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 55 din 14 octombrie 1999.

La 12 septembrie 1997, Republica Moldova a devenit parte la Convenția Europeană. Pentru a facilita aplicarea acesteia de către autoritățile judiciare, Plenul Curții Supreme de Justiție a adoptat Hotărârea nr. 17 din 19 iunie 2000 privind aplicarea în practica judiciară de către instanțele judecătorești a unor prevederi ale Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Supravegherea executării hotărârilor Curții Europene este pusă în sarcina Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. La 10 mai 2006, Comitetul de Miniștri a adoptat Regulamentul cu privire la supravegherea executării hotărârilor Curții și a acordurilor de reglementare amiabilă.

Convenția Europeană nu se referă în detaliu la toate efectele hotărârilor Curții Europene. Interpretând prevederile Convenției, la 19 ianuarie 2000, Comitetul de Miniștri a adoptat Recomandarea nr. R(2000)2 cu privire la reexaminarea sau redeschiderea unor dosare la nivel național în urma hotărârilor Curții Europene.