Protocolul nr. 16

Comitetul de Mini?tri al Consiliului Europei a adoptat Protocolul nr. 16 la Conven?ia pentru ap?rarea Drepturilor Omului ?i a Libert??ilor fundamentale ?i a decis s?-l deschid? pentru semnare la Strasbourg, la 2 octombrie 2013. Protocolul nr. 16 extinde jurisdic?ia Cur?ii europene a Drepturilor Omului de a emite avize consultative la cerere cu privire la interpretarea Conven?iei n contextul unei cauze particulare la nivel na?ional. 

Proiectul de Protocol nr. 16 la Conven?ia European? a drepturilor omului ?i a libert??ilor fundamentale, a?a cum a fost propus Adun?rii Parlamentare a Consiliului Europei n aprilie 2013 creeaz? cadrul pentru ca instan?ele supreme din naltele P?r?i Contractante (statele semnatare) s? ob?in? de la Curtea European? a Drepturilor Omului avizul asupra unor chestiuni de principiu legate de interpretarea sau aplicarea drepturilor ?i libert??ilor definite de Conven?ia European? ?i de protocoalele sale.

Pentru a intra n vigoare, acest protocol suplimentar al Conven?iei va trebui ratificat de c?tre zece nalte P?r?i Contractante ?i cel mai probabil va contribui la:

- nt?rirea leg?turilor dintre Curte ?i instan?ele supreme ale statelor prin crearea unei platforme de dialog juridic ?i implicit facilitarea aplic?rii de c?tre instan?ele na?ionale a deciziilor Cur?ii;

- trecerea de la ex-post la ex-ante, rezolvarea problemelor de interpretare a prevederilor Conven?iei n dreptul intern, cu economisirea de resurse pre?ioase ale Cur?ii; o mai rapid? rezolvare a cazurilor similare n dreptul intern va ranforsa ?i principiul subsidiarit??ii.

Procedura propus? de acest protocol care va intra n vigoare dup? ce va fi ratificat de c?tre zece nalte P?r?i Contractante nu interfereaz? cu func?ia distinct? a Cur?ii de a consilia Comitetul de Mini?tri, a?a cum prev?d Art. 47 pn? la 49 ale Conven?iei.

Condi?iile de aplicare - de exemplu, ce instan?e vor putea solicita avizul Cur?ii ?i modul n care o vor face (motivarea solicit?rii, datele legale ?i faptice cu privire la spe?e care a?teapt? o rezolvare) sunt stipulate n Art. 1 ?i 10 ale Protocolului ?i n raportul explicativ.

Curtea poate accepta sau respinge o solicitare, procedura aferent? fiind prev?zut? n Art.2; Art. 4 care stipuleaz? necesitatea motiv?rii avizului consultativ de c?tre Curte, precum ?i faptul c? judec?torii pot emite aviz n mod separat. Art. 5 noteaz? caracterul non obligatoriu al avizului. Totodat?, Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei are dreptul s? intervin? n orice moment al procedurii  (Art. 3) ?i Protocolul nu permite nicio rezerv? (Art. 9).

A?adar, Protocolul este menit a opera cu maxim? flexibilitate, ntruct intrarea sa n vigoare nu presupune ratificarea de c?tre to?i semnatarii Conven?iei. Mai mult, semnatarii dispun ce instan?e interne pot solicita avizul Cur?ii, iar Curtea poate decide s? aprobe sau s? resping? solicitarea. Avizul nu are caracter obligatoriu.

n consecin??, Adunarea Parlamentar? consider? c? acest Protocol, prezentat ca atare, ar trebui adoptat de c?tre Comitetul de Mini?tri ?i f?cut disponibil pentru semnare ?i ratificare.