Structura aparatului Cur?ii

Fluxul mare de cereri a determinat Curtea s? angajeze un num?r important de persoane care fac parte din aparatul ei de lucru. Personalul Cur?ii este compus din juri?ti, secretari, asisten?i administrativi, consilieri, asisten?i TI, traduc?tori, etc.

Structura aparatului Cur?ii este una complex?. Juri?tii angaja?i de Curte activeaz? n cadrul grefei Cur?ii. Ace?tia fac parte din diviziuni juridice care func?ioneaz? pe lng? organele de lucru ale Cur?ii. Ei au na?ionalitatea statelor membre la Conven?ie. Juri?tii ndeplinesc sarcinile privind coresponden?a cu pl??ile, completarea ?i eviden?a dosarului, ntocmirea raportului preliminar ?i supravegherea ?i revizuirea traducerilor. Ace?tia sunt asista?i de secretari care, de obicei, sunt cunosc?tori ai limbii statului respectiv ?i cunosc?tori ai sistemului legislativ na?ional.

Juri?tii sunt angaja?i prin concurs anun?at n prealabil de c?tre Curte. Juri?tii pot fi angaja?i pe un termen nedeterminat sau pe o perioad? fix? (de obicei 2 sau 4 ani). Pozi?ia de jurist este anun?at? pentru fiecare stat membru n parte. Candidatul trebuie s? cunoasc? sistemul de drept al statului pentru care se anun?? pozi?ia. Anun?ul se plaseaz? pe pagina web a Cur?ii.

Membrii aparatului Cur?ii au statut de func?ionari interna?ionali.