Analiza pe articole a hot?rrilor pronun?ate n cauzele moldovene?ti n anul 2012

Conform raportului Cur?ii, la data de 01 ianuarie 2013, 3,250 de cereri pendinte (2.5%) erau ndreptate mpotriva Moldovei.

n 2012, 938 de cereri mpotriva Moldovei au fost alocate unui organ decizional (1,021 de cereri n anul 2011), 1,905 de cereri au fost declarate inadmisibile sau au fost scoase de pe rolul Cur?ii (550 de cereri n anul 2011). Dup? num?rul de cereri nregistrate n 2012 raportat la popula?ia ??rii, Moldova pozi?ionndu-se la locul 6, cu indicele 2.63 cereri la 10,000 locuitori, pe cnd n anul 2011 indicele era 2.87 situndu-se pe locul 3.

n privin?a Moldovei, pe parcursul anului respectiv, Curtea a pronun?at 27 de hot?rri, dintre care n 25 de hot?rri a fost constatat? cel pu?in o violare a Conven?iei. Cea mai important? hot?rre, din punct de vedere juridic, pronun?at? de Curte pe parcursul anului 2012 mpotriva Moldovei este n cauza Catan ?i Al?ii c. Moldova ?i Russia [GC], cererile. 43370/04, 8252/05 ?i 18454/06), din 19 octombrie 2012, n care a fost abordat?, jurisdic?ia Guvernelor Republicii Moldova ?i a Federa?iei Ruse n raport cu politicile de educa?ie n regiunea separatist din Moldova.art. CEDO

total viol?ri

detalii

cauze principale

Articolul 2 al Conven?iei

 (dreptul la via??)

1

decesul urmare a leziunilor suferite n custodia poli?iei ?i investigare ineficient? a decesului

Ghimp ?i al?ii

Articolul 3 al Conven?iei 
(interzicerea torturii)

13

maltratarea persoanelor ?i lipsa unei anchete efective pe marginea plngerilor de maltratare

Buzilo

Sochichiu

Struc

Gasanov

investiga?ie ineficient?

I.G.

condi?ii inadecvate de deten?ie

Feraru

Hadji

Arseniev

Culev

Plotnicova

Modrc?

Ciorap (nr.3)

Str?isteanu ?i al?ii

Articolul 5 al Conven?iei 
(dreptul la libertate ?i siguran??)

6

deten?ie ilegal? de c?tre organele de drept

Levin?a

Brega ?i al?ii

Str?isteanu ?i al?ii

neinformarea partea ap?r?rii despre examinarea demersului de prelungire a arest?rii preventive

Levin?a

motivarea insuficient? a mandatului de arest

Feraru

disconsiderarea demersului ap?r?rii de audiere a unui martor

Feraru

Articolul 6 al Conven?iei 
(dreptul la un proces echitabil)

9

securitatea raporturilor juridice

Prn?u ?i al?ii

ASITO (nr.2)

Jomiru ?i Cre?u

Str?isteanu ?i al?ii

Sfinx-Impex S.A.

Banca Interna?ional? de investi?ii ?i dezvoltare MB S.A.

omisiunea acuz?rii de a prezenta p?r?ii ap?r?rii ?i instan??elor judec?tore?ti anumite materiale din dosar

 Plotnicova

admiterea unui apel tardiv al acuz?rii

Ghirea

neexecutarea hot?rrii judec?tore?ti

Sholokhov

Articolul 8 al Conven?iei 
(dreptul la respectul vie?ii private ?i de familie)

1

compensa?ii insuficiente pentru prejudiciul cauzat

G.B. ?i R.B.

Articolul 9 al Conven?iei 
(Libertatea de gndire, de con?tiin?? ?i de religie)

1

omisiunea autorit??ilor de a elibera documentul necesar pentru nregistrarea comunit??ii religioase

Fusu Arcadie ?i al?ii

Articolul 11 al Conven?iei 
(Libertatea de ntrunire ?i de asociere)

1

arestarea reclaman?ilor pentru desf??urarea demonstra?iilor pa?nice

Brega ?i al?ii

Articolul 13 al Conven?iei 
(Dreptul la un remediu efectiv)

2

dreptul la un recurs efectiv

Str?isteanu ?i al?ii

Genderdoc-M

Articolul 14 al Conven?iei 
(interzicerea discrimin?rii)

1

dezaprobarea demonstra?iilor pe motive de promovare a homosexualit??ii

Genderdoc-M

Articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie

(protec?ia propriet??ii)

3

nc?lcarea dreptului la respectul bunurilor sale

Prn?u ?i al?ii

Sholokhov

lipsirea de proprietate n urma anul?rii unor contracte

Str?isteanu ?i al?ii

Articolul 2 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie

(dreptul la instruire)

1

interzicerea accesului la institu?iile de nv???mnt

Catan ?i al?ii

 

Prin hot?rrile ?i deciziile pronun?ate n 2012 Guvernul Republicii Moldova a fost obligat s? pl?teasc? compensa?ii n m?rime de EUR 842,856 (EUR 371,258 n 2011).