Analiza hot?rrilor CtEDO pronun?ate n cauzele moldovene?ti n anul 2014

Potrivit raportului Cur?ii n privin?a Moldovei – 1,105 de cereri (n anul 2013 1,356 de cereri) au fost alocate unui organ judiciar (n acest sens situndu-se pe locul 12 din cele 47 de state membre); au fost comunicate Guvernului 73 de cereri (n anul 2013 85 de cereri); 1,341 de cereri (n anul 2013 3,143 de cereri ?i n anul 2012 1,905 de cereri) au fost declarate inadmisibile sau radiate de pe rol; au fost pronun?ate 24 hot?rri, pe marginea a 25 de cereri (19 hot?rri n anul 2013).

Conform raportului Cur?ii, la data de 31 decembrie 2014, 1,159 de cereri pendinte (n anul 2013 -1,414 de cereri ?i anul 2012 - 3,250 de cereri) erau ndreptate mpotriva Moldovei, situndu-se pe locul 14 n acest sens.

Dup? num?rul de cereri alocate unui organ judiciar raportat la popula?ia ??rii, Moldova pozi?ionndu-se la locul 4, cu indicele 3,11 de cereri la 10,000 locuitori, pe cnd n anul 2013 indicele era de 3,8.

n privin?a Moldovei, pe parcursul anului 2014, Curtea a pronun?at 24 hot?rri, pe cnd n anul 2013 a pronun?at 19 hot?rri, dintre care n 21 hot?rri a fost constatat? cel pu?in o violare a Conven?iei.

articolul CEDO

total viol?ri

detalii

nr. de viol?ri

cauze principale

Articolul 2 al Conven?iei

(dreptul la via??)

2

investigare ineficient? a sinuciderii

1

Ziaunys

Articolul 3 al Conven?iei 
(interzicerea torturii)

11

omisiunea autorit??ilor de a proteja reclamantul

3

T.M. ?i C.M.

condi?ii inadecvate de deten?ie ?i investigare ineficient?

7

Buhaniuc

Gavrili?a

Tcaci

Burlacu

acordarea unei compensa?ii neechitabile

1

N.A.

Articolul 5 al Conven?iei 
(dreptul la libertate ?i siguran??)

1

ngr?direa accesului la materialele dosarului

1

Trip?du?

motivare insuficient? pentru arest


Ninescu

Buzadji

Gavrili?a

Articolul 6 al Conven?iei 
(dreptul la un proces echitabil)

9

condamnarea reclamantului n baza unor probe ob?inute n urma provoc?rii

2

Sandu

Pareniuc

examinarea cauzei f?r? n?tiin?area reclamantului

3

Kenzie Global Limited

Grafescolo S.R.L.

Cornea

neexecutarea hot?rrii judec?tore?ti

3

Chirica

Bondarenco

Baza de transport auto nr.1

neexaminarea ac?iunii pe motiv de imunitate a prtului

1

Urechean ?i Pavlicenco

Articolul 8 al Conven?iei 
(dreptul la respectul vie?ii private ?i de familie)


divulgarea ilegal? a informa?iei despre starea s?n?t??ii

1

Radu

neexecutarea hot?rrii judec?tore?ti privind stabilirea custodiei n privin?a copilului

1

Tocarenco

Articolul 13 al Conven?iei 
(Dreptul la un remediu efectiv)

1

lipsa unui remediu efectiv

1

Chirica

Articolul 14 al Conven?iei 
(interzicerea discrimin?rii)

1

tolerarea de c?tre autorit??i a atitudinei violente ?i discriminatorii fa?? de reclamant

1

T.M. ?i C.M.

Articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie

(protec?ia propriet??ii)

3

nc?lcarea dreptului la proprietate

2

Bondarenco

Baza de transport auto nr.1

confiscarea bancnotelor numismatice

1

 Vaslca

 

Prin hot?rrile ?i deciziile pronun?ate n 2014 Guvernul Republicii Moldova a fost obligat s? pl?teasc? compensa?ii n m?rime de EUR 225,271(EUR 325,600 n 2013).