Analiza hot?rrilor CtEDO pronun?ate n cauzele moldovene?ti n anul 2013

Potrivit raportului Cur?ii n anul 2013 n privin?a Moldovei – 1,356 de cereri (n anul 2012 938 de cereri) au fost alocate unui organ judiciar (n acest sens situndu-se pe locul 11 din cele 47 de state membre); au fost comunicate Guvernului 85 de cereri (n anul 2012 56 de cereri); 3,143 de cereri (n anul 2012 1,905 de cereri) au fost declarate inadmisibile sau radiate de pe rol; au fost pronun?ate 19 hot?rri, fiind solu?ionate n total 3,162 de cereri.

Conform raportului Cur?ii, la data de 31 decembrie 2013, 1,414 de cereri pendinte (n anul 2012 - 3,250 de cereri) erau ndreptate mpotriva Moldovei, situndu-se pe locul 12 n acest sens.

Dup? num?rul de cereri alocate unui organ judiciar la raportat la popula?ia ??rii, Moldova pozi?ionndu-se la locul 4, cu indicele 3,81 cerei la 10,000 locuitori.

n privin?a Moldovei, pe parcursul anului 2013, Curtea a pronun?at 19 hot?rri, pe cnd n anul 2012 a pronun?at 27 hot?rri, dintre care n 18 hot?rri a fost constatat? cel pu?in o violare a Conven?iei.

n perioada 1997 – 2013 n privin?a Moldovei au fost pronun?ate hot?rri privind violarea urm?toarelor drepturi: rele tratamente – 16%; libertatea ?i siguran?a persoanei – 13%; proces echitabil – 25%; protec?ia propriet??ii – 20%; alte drepturi – 26%.

Cea mai important? hot?rre, din punct de vedere juridic, pronun?at? de Curte pe parcursul anului 2013 mpotriva Moldovei este n cauza Eremia c. Moldovei, cerera nr. 3564/11, hot?rrea din 28 mai 2013,  privind omisiunea autorit??ilor na?ionale de a ntreprinde m?suri adecvate pentru protec?ia reclaman?ilor mpotriva violen?ei domestice.

 


art. CEDO

total viol?ri

detalii

nr. de viol?ri

cauze principale

Articolul 2 al Conven?iei

 (dreptul la via??)

2

decesul urmare a leziunilor suferite n custodia poli?iei ?i investigare ineficient? a decesului

1

Timu? ?i Ţaru?

investigare ineficient? a unei plngeri de maltratare, care putea pune n pericol via?a reclamantului

1

Eduard Popa

Articolul 3 al Conven?iei 
(interzicerea torturii)

11

Omisiunea autorit??ilor de a proteja reclamantul

3

Eremia

Mudric

B. ?i al?ii

condi?ii inadecvate de deten?ie ?i investigare ineficient?

7

Mitrofan

Ipati

Iurcu

Gorea

Segheti

Feodorov

Ceachir

investiga?ie ineficient? a violului

1

N.A.

Articolul 5 al Conven?iei 
(dreptul la libertate ?i siguran??)

1

deten?ie ilegal?

1

Danalachi

Articolul 6 al Conven?iei 
(dreptul la un proces echitabil)

5

lipsa unui proces echitabil

5

Mitrofan

Be?liu

Strugaru

Pietri? S.A.

Lipcan

Articolul 8 al Conven?iei 
(dreptul la respectul vie?ii private ?i de familie)

3
nc?lcarea respectului a vie?ii private ?i de familie

3

Ipati

Eremia

B.?i al?ii

Articolul 13 al Conven?iei 
(Dreptul la un remediu efectiv)

4

dreptul la un recurs efectiv

3

Mitrofan

Iurcu

Segheti

imposibilitatea de a ob?ine compensa?ii

1

Timu? ?i Țaru?

Articolul 14 al Conven?iei 
(interzicerea discrimin?rii)

2

tolerarea de c?tre autorit??i a atitudinei violente ?i discriminatorii fa?? de reclamant

2

Eremia

Mudric

Articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Conven?ie

(protec?ia propriet??ii)

3

nc?lcarea dreptului la proprietate

 

3

Strugaru

Pietri? S.A.

Lipcan

 

Prin hot?rrile ?i deciziile pronun?ate n 2013 Guvernul Republicii Moldova a fost obligat s? pl?teasc? compensa?ii n m?rime de EUR 325,600 (EUR 842,856 n 2012).